• فصل پنجم فصلنامه‌چارسو ویژه‌نامه‌ی شاه‌لیر منتشر شد