در شماره نخست فصلنامه چارسو همراه خواهیم بود با

 محمد چرمشیر- رامتين شهبازي- رضا آشفته- روزبه حسینی-هومن نجفيان- رسول نورمحمدزاده- ليديا زيمک- هلن اوليايي نيا-سيما سلطاني- فرناز حائري و مقالاتی پیرامون نمایشنامه هملت وآثار آن بر سینما و تئاتر ایران و جهان / همچنین مقالاتی پیرامون تئاتر فلسطین / تئاتر و عکس/ فلسفه تئاترو درپایان نمایشنامه ای از محمد چرمشیر