توزیع شماره‌ی چهارم فصلنامه قبل از نوروز97 انجام خواهد شد

ویژه‌نامه‌ی اتللو

ویژه‌نامه‌ی اتللو

مراسم رونمایی از شماره نخست فصلنامه پیام چارسو

رونمايى فصلنامه "پيام چارسو"با حضور آقاى محمد رحمانيان،آقاى حميد امجد،دكتر مسعود دلخواه،دكتر بيژن شكرريز،آقاى محمودرضا رحيمی،خانم زهرا صبرى،خانم افروز فروزند و ديگر اساتيد

رونمايى فصلنامه “پيام چارسو”با حضور آقاى محمد رحمانيان،آقاى حميد امجد،دكتر مسعود دلخواه،دكتر بيژن شكرريز،آقاى محمودرضا رحيمی،خانم زهرا صبرى،خانم افروز فروزند و ديگر اساتيد